FB pixel
Skip to content

สาธิต ภาคปฏิบัติ เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล na

สาธิต ภาคปฏิบัติ เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล na

รวมวิดิโอ สาธิต ภาคปฏิบัติ เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล na เป็นการสอดแทรกเนื้อหาการเรียน หลังจากนักเรียนได้เรียน ทฤษฎี ในระบบออนไลน์ หรือ เรียนในห้องเรียน ภาคปกติไปแล้ว เพื่อเป็นการทบทวน และฝึกฝนปฏิบัติตาม ให้เกิดความเข้าใจ และให้มีความชำนาญ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติฝึกงานจริง ในสถานประกอบการณ์ต่างๆ ในระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือน สำหรับ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA ระยะสั้น 6 เดือน (หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA Nursing Assistant

สาธิต ภาคปฏิบัติ เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล na

แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือ 1 สาธิต ภาคปฏิบัติ เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล na

แนะนำอุปกรณ์และเทคนิคการใช้ สาธิต ภาคปฏิบัติ เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล na