FB pixel
Skip to content

Questions

2 คำกล่าวใด ไม่ถูกต้อง?

หน้าที่ใดไม่ใช่หน้าที่ของNA?

Transfer  forceps อยู่ใน set ทำแผล ถูกหรือผิด… Read More »

Urenal เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้ชาย

สัญญาณชีพหมายถึง

IV  set  ใช้เพื่อ ดูดเสมหะ

contamination  หมายถึง?

จงจับคู่หัวข้อที่มีความสัมพันธกัน

ท่าทางของร่างกายที่ดีควรอยู่ท่าใด?