FB pixel
Skip to content

ผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 6 เดือน

  • Kanokluck
  • 34/100 นักเรียน
  • NA
  • 35 บทเรียน /3 ข้อสอบ

หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง (เรียนทฤษฎี 300 ชั่วโมง + เรียนภาคปฎิบัติ  120 ชั่วโมงที่โรงเรียน + ฝึกงาน 420 ชั่วโมง) ดำเนินการสอนโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ การเรียน หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลนี้มีการส่งเสริมจากภาครัฐที่ต้องการผลิตบุคคลากรทางการพยาบาลที่ขาดแคลน สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ทำงานมากเกินอัตราที่มีอยู่ และประกอบกับความต้องการแรงงานที่ช่วยสนับสนุน หน่วยงานเอกชน ที่เปิดธุรกิจทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย ดูแลเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ ในปัจจุบันอัตราการเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ดังนั้นการเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลนี้ จึงได้รับการรับรองให้กิจการโรงเรียน หรือสถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ

2021_0.6.16_210618
2021_1.6.12_210614
เทคคอสออนไลน์เสาร์อาทิตย์_210618
วันไหว้ครู รุ่น1 2564_๒๑๐๕๑๗_44
previous arrow
next arrow

 

หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์ เหมาะสำหรับใคร?

หลักสูตรเรียนควบคู่ คือหลักสูตรที่เปิดขึ้นมารองรับ สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและทำงานอยู่
หรือผู้ที่ประสงค์ต้องการเรียนไปเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว หรือผู้ที่สนใจต้องการเรียนเพื่อรับวุฒิประกาศนียบัตร นำไปต่อยอดการทำธุรกิจร้านขายยา คลีนิคความงาม โฮมแคร์ หรือไปทำงานยังต่างประเทศ เป็นต้น

คุณสมบัติและพื้นฐานของผู้เรียนหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล NA

1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (หรือกำลังเรียน ม.4, ม.5 หรือ กศน. หรือกำลังจะจบ ม.6, ปวช.)
2. มีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียน (ระหว่างเรียนออนไลน์)
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนหลักสูตร มีดังนี้

▶ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กเล็ก

▶ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการดูแลเด็กเล็กและเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย

▶ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารและการปรุงอาหารสำหรับเด็กเล็ก

▶ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนจบแล้วมีงานรองรับทันที

เวลาในการสอน

ภาคออนไลน์

เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัด

บางบทเรียนอาจต้อง จองล่วงหน้า

มีแบบทดสอบระหว่างบทเรียน เพื่อสะสมคะแนน

เมื่อเรียนออนไลน์เสร็จ มีการสอบ final

ต่อเนื่องด้วยลงทะเบียนเข้าเรียน ภาคปฏิบัติ ที่โรงเรียน 120 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์

ต่อเนื่องเข้าฝึกงาน 3 เดือน

**หมายเหตุ การเรียนภาคปกติ**

สอนสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) วันละ 1 รอบ รอบละ 7 ชั่วโมง

ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. พักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.

ใช้เวลาเรียนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (12 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง) 420 ชั่วโมง

ต่อเนื่องเข้าฝึกงาน 3 เดือน

49,000.00฿ 59,000.00฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • Beginner
  • 420 ชั่วโมง
  • 10 คะแนนสะสม
  • 19 มิถุนายน 2021 13:19 น.
บทเรียนในหลักสูตร

บทเรียน การดูแลผู้ป่วย

20 บทเรียน / 1 ข้อสอบ
บทบาทหน้าที่ของ NA 10 คะแนน 15m
การทดสอบครั้งที่ 1 10 คะแนน 10m
บทที่ 1 การป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ 10 คะแนน 30m
บทที่ 2 การดูแลเพื่อตอบสนองความสุขสบาย 10 คะแนน 30m
บทที่ 3 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 10 คะแนน 40m
บทที่ 4 การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 10 คะแนน 60m
บทที่ 5 การดูแลความสะอาดร่างกาย 10 คะแนน 30m
บทที่ 6 การประเมินสัญญาณชีพ(Vital signs) 10 คะแนน 40m
บทที่ 7 การส่งเสริมสุขภาพด้านการขับถ่ายปัสสาวะ 10 คะแนน 30m
บทที่ 8 การส่งเสริมสุขภาพด้านการขับถ่ายอุจจาระ 10 คะแนน 40m
บทที่ 9 การดูแลเพื่อตอบสนองอากาศหายใจ 10 คะแนน 30m
บทที่ 10 การดูดเสมหะ 10 คะแนน 40m
บทที่ 11 การดูแลผู้ป่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 10 คะแนน 30m
บทที่ 12 การใส่สายจมูกถึงกระเพาะอาหาร 10 คะแนน 40m
บทที่ 13 การประคบเฉพาะที่ด้วยความร้อนและความเย็น 10 คะแนน 40m
บทที่ 14 แผลและการทำความสะอาดแผล 10 คะแนน 40m
บทที่ 15 การใช้ผ้าพัน 10 คะแนน 25m
บทที่ 16 การรับและจำหน่ายผู้ป่วย 10 คะแนน 40m
บทที่ 17 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 10 คะแนน 30m
บทที่ 18 การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 10 คะแนน 40m
บทที่ 19 การพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 10 คะแนน 60m

หมวดที่ 1 การดูแลเด็ก

8 บทเรียน / 1 ข้อสอบ
บทที่ 1 แนวคิดการดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัว 10 คะแนน 60m
บทที่ 2 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก 10 คะแนน 60m
บทที่ 3 หลักการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 10 คะแนน 60m
บทที่ 4 การอุ้มและการทำความสะอาดร่างกายเด็ก 10 คะแนน 40m
บทที่ 5 การดูแลการตรึงร่างกายเด็ก 10 คะแนน 20m
บทที่ 6 การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย 10 คะแนน 20m
บทที่ 7 การวัดสัญญาณชีพ 10 คะแนน 30m
บทที่ 8 การให้อาหารเด็ก 10 คะแนน 20m
การทดสอบครั้งที่ 2 10 คะแนน 40m

หมวดที่ 2 การดูแลผู้สูงอายุ

7 บทเรียน / 0 ข้อสอบ
บทที่ 1 มโนมติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และทฤษฎีความมีอายุ 10 คะแนน 60m
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ 10 คะแนน 60m
บทที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุในภาวะปกติ และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 10 คะแนน 40m
บทที่ 5 การใช้ยาในผู้สูงอายุ 10 คะแนน 30m
บทที่ 4 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 10 คะแนน 60m
บทที่ 6 การดูแลความต้องการทางจิตใจในผู้สูงอายุ 10 คะแนน 30m
บทที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายของชีวิต 10 คะแนน 40m

สอบปลายภาค

0 บทเรียน / 1 ข้อสอบ
การทดสอบครั้งที่ 3 100 คะแนน 40m

เกี่ยวกับผู้สอน

2 หลักสูตร
38 นักเรียน
0.0
ค่าเฉลี่ยเรทติ้ง
0%
0%
0%
0%
0%
ยังไม่มีการรีวิวในหลักสูตรนี้
Best Seller
Highest Rated

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า