FB pixel
Skip to content

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(ภาคปกติ)

 • Kanokluck
 • 3/500 Students
 • NA
 • 35 Lessons /1 Quizes

หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง (รวมจบหลักสูตร 6 เดือน) เรียนทฤษฎี และเรียนภาคปฎิบัติ 3 เดือน ประจำที่โรงเรียน ตามตารางปฏิทินการศึกษาที่กำหนด และฝึกงาน 3 เดือน ดำเนินการสอนโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ การเรียน หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล นี้มีการส่งเสริมจากภาครัฐที่ต้องการผลิตบุคคลากรทางการพยาบาลที่ขาดแคลน สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ทำงานมากเกินอัตราที่มีอยู่ และประกอบกับความต้องการแรงงานที่ช่วยสนับสนุน หน่วยงานเอกชน ที่เปิดธุรกิจทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย ดูแลเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ ในปัจจุบันอัตราการเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ดังนั้นการเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลนี้ จึงได้รับการรับรองให้กิจการโรงเรียน หรือสถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ

2021_0.6.16_210618
2021_1.6.12_210614
เทคคอสออนไลน์เสาร์อาทิตย์_210618
วันไหว้ครู รุ่น1 2564_๒๑๐๕๑๗_44
previous arrow
next arrow

คุณสมบัติและพื้นฐานของผู้เรียนหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ

1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (หรือกำลังเรียน ม.4, ม.5 หรือ กศน. หรือกำลังจะจบ ม.6, ปวช.)
2. มีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียน (ระหว่างเรียนออนไลน์)
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนหลักสูตร มีดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กเล็ก
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการดูแลเด็กเล็กและเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารและการปรุงอาหารสำหรับเด็กเล็ก
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เรียนจบแล้วมีงานรองรับทันที

เวลาในการสอน

ภาคออนไลน์

 • เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัด
 • บางบทเรียนอาจต้อง จองล่วงหน้า
 • มีแบบทดสอบระหว่างบทเรียน เพื่อสะสมคะแนน
 • เมื่อเรียนออนไลน์เสร็จ มีการสอบ final
 • ต่อเนื่องด้วยลงทะเบียนเข้าเรียน ภาคปฏิบัติ ที่โรงเรียน 3 สัปดาห์
 • ต่อเนื่องเข้าฝึกงาน 3 เดือน

ภาคปกติ

 • สอนสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) วันละ 1 รอบ รอบละ 7 ชั่วโมง
 • ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. พักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.
 • ใช้เวลาเรียนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (12 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง) 420 ชั่วโมง
 • ต่อเนื่องเข้าฝึกงาน 3 เดือน
59,000.00฿ 69,000.00฿

Additional Details

 • Beginner
 • 420 Hours
 • 10 points
 • 5 พฤษภาคม 2020 1:10 น.
Course Curriculum

บทเรียน การดูแลผู้ป่วย

20 Lessons / 1 Quizes
บทบาทหน้าที่ของ NA 10 points 15m
บทที่ 1 การป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ 10 points 30m
บทที่ 2 การดูแลเพื่อตอบสนองความสุขสบาย 10 points 30m
บทที่ 3 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 10 points 40m
บทที่ 4 การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 10 points 60m
บทที่ 5 การดูแลความสะอาดร่างกาย 10 points 30m
การทดสอบครั้งที่ 1 10 points 10m
บทที่ 6 การประเมินสัญญาณชีพ(Vital signs) 10 points 40m
บทที่ 7 การส่งเสริมสุขภาพด้านการขับถ่ายปัสสาวะ 10 points 30m
บทที่ 8 การส่งเสริมสุขภาพด้านการขับถ่ายอุจจาระ 10 points 40m
บทที่ 9 การดูแลเพื่อตอบสนองอากาศหายใจ 10 points 30m
บทที่ 10 การดูดเสมหะ 10 points 40m
บทที่ 11 การดูแลผู้ป่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 10 points 30m
บทที่ 12 การใส่สายจมูกถึงกระเพาะอาหาร 10 points 40m
บทที่ 13 การประคบเฉพาะที่ด้วยความร้อนและความเย็น 10 points 40m
บทที่ 14 แผลและการทำความสะอาดแผล 10 points 40m
บทที่ 15 การใช้ผ้าพัน 10 points 25m
บทที่ 16 การรับและจำหน่ายผู้ป่วย 10 points 40m
บทที่ 17 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 10 points 30m
บทที่ 18 การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 10 points 40m
บทที่ 19 การพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 10 points 60m

หมวดที่ 1 การดูแลเด็ก

8 Lessons / 0 Quizes
บทที่ 1 แนวคิดการดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัว 10 points 60m
บทที่ 2 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก 10 points 60m
บทที่ 3 หลักการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 10 points 60m
บทที่ 4 การอุ้มและการทำความสะอาดร่างกายเด็ก 10 points 40m
บทที่ 5 การดูแลการตรึงร่างกายเด็ก 10 points 20m
บทที่ 6 การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย 10 points 20m
บทที่ 7 การวัดสัญญาณชีพ 10 points 30m
บทที่ 8 การให้อาหารเด็ก 10 points 20m

หมวดที่ 2 การดูแลผู้สูงอายุ

7 Lessons / 0 Quizes
บทที่ 1 มโนมติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และทฤษฎีความมีอายุ 10 points 60m
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ 10 points 60m
บทที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุในภาวะปกติ และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 10 points 40m
บทที่ 5 การใช้ยาในผู้สูงอายุ 10 points 30m
บทที่ 4 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 10 points 60m
บทที่ 6 การดูแลความต้องการทางจิตใจในผู้สูงอายุ 10 points 30m
บทที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายของชีวิต 10 points 40m

About the Instructor

0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
No Reviews avaialable for this course
Best Seller