FB pixel
Skip to content

หลักสูตรการเรียน ภาคปกติ

หลักสูตรการเรียน ภาคปกติ เปิดการสอน  ของโรงเรียนสยามธัญบุรีบาล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2564 ได้ทำการวางปฏิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาไทย  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดตารางเรียนไว้ เมื่อเด็กนักเรียน ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ สามารถสมัครเข้าเรียนต่อได้อย่างไม่สะดุด และเว้นระยะ ทำให้ไม่เสียเวลาการเรียน และการฝึกงาน ในหน่วยงานสายบริบาลต่างๆ  จบได้อย่างรวดเร็ว และประกอบอาชีพทำงาน 

การเรียนการสอนของหลักสูตรเรียน ภาคปกติ ได้กำหนดวิชาการ ความรู้ทางทฤษฎี ในระยะเวลาที่บังคับโดยระเบียบของหลักสูตรเป็นไปตาม ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ปท 2001 / 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2552 อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ธัญบุรีบริบาล(ชื่อเดิม) ในเขตจังหวัดปทุมธานี ประเภทโรงเรียน อาชีวศึกษษ มาตรา 15(2) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับอนุญาต ทำการสอนตั้งแต่ ชั้นต้น – ประกอบอาชีพได้ โดยมีวิชาที่เปิดสอน คือ วิชาการดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา

จากนั้นโรงเรียนฯ ได้ทำการจดหลักสูตรเพิ่ม คือ หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร ใบอนุญาตเลขที่ ปท(2) 03/2552 (ที่ ศธ 04087/526) ออกให้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ทำการเปิดการเรียนสอนตั้งนั้นเป็นต้นมา

คุณจะได้อะไรจากบทความนี้ เลือกหัวข้อทางลัดที่ต้องการอ่าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียน ภาคปกติ

การเรียนภาคปกตินั้น มีเวลาในการเรียนภาคทฤษฎีอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นักเรียนต้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำที่โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. นักเรียนต้องเรียนต่อเนื่อง ตั้งแต่พื้นฐาน จนจบหลักสูตรปฏิบัติงานได้ ระยะเวลา 420 ชั่วโมงสำหรับหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล NA และ ผู้ช่วยเภสัชกร
 2. เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียน การพัฒนาตนเองเข้าสู่สายอาชีพการบริบาล
 3. ให้เรียนภาคปฏิบัติก่อนออกฝึกงาน
 4. นักเรียนมีกิจกรรมสัมพันธ์ในเพื่อนร่วมชั้น เพื่อพัฒนาไปสู่ในความเป็นเลิศของผู้ให้บริบาล อย่างมืออาชีพ

ปฏิทินปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการเรียน ภาคปกติ

ปิดตามนโยบายของรัฐบาล
** นักเรียนยังคงสามารถเรียนออนไลน์ได้**

หลักสูตรการเรียน ภาคปกติ ที่เปิดสอน

ทำไมนักเรียนถึงเลือกเรียนที่นี่ หลักสูตรภาคเรียนปกติ

มีเหตุผลหลายอย่างที่ลูกศิษย์ของโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล ได้เลือกตัดสินใจ มาเรียนที่นี่ มีดังนี้

 1. โรงเรียนของเรามีประสบการณ์การเรียนการสอนมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
 2. โรงเรียนฯ มีใบอนุญาตหลักสูตร ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 3. คุณภาพของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับ และได้รับสนับสนุนการเข้าฝึกงาน และรับศิษย์ของเราเข้าทำงาน 100%
 4. มีค่าเรียนและสวัสดิการ ให้กับนักเรียนที่คุ้มค่า และเหนือกว่า
 5. คณาจารย์ผู้สอนประกอบไปด้วย คุณวุติที่น่าเชื่อถือ
 6. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ ได้รับการปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบริบาลอย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติและพื้นฐานของผู้เรียนหลักสูตรภาคเรียนปกติ

 1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (หรือกำลังเรียน ม.4, ม.5 หรือ กศน. หรือกำลังจะจบ ม.6, ปวช.)
 2. มีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียน (ระหว่างเรียนออนไลน์)
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสมัคร มีดังนี้

 • 1. ใบสมัครที่กรอกไว้เรียบร้อยแล้ว
 • 2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ
 • 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 • 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

ขั้นตอนการสมัครเรียน ภาคปกติ

นักเรียนอาจได้รับการแนะแนวจากคุณครูฝ่ายแนะแนว ของโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล โดยเข้าไปให้คำแนะนำโดยตรงที่โรงเรียน หรือติดต่อสอบถามมายังโรงเรียนโดยตรง หรือได้รับข่าวสารในรูปแบบต่างๆ สื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของโรงเรียน ขั้นตอนการเข้าเป็นนักเรียนภาคปกติมีขั้นตอนดังนี้

 • สมัครจองโควต้าเข้าเป็นนักเรียน
 • ยืนยันการเข้าศึกษา
 • ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียน ตามกำหนดปฏิทินการศึกษา และชำระค่าบำรุงการศึกษา ดูรายละเอียดการชำระเงิน
 • เข้าสู่หอพัก ก่อนกำหนดตารางการเรียนประจำ

ขั้นตอนการเรียน ภาคปกติ

 1. เข้าเรียนวิชาการ ตามคาบเรียน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-17.30 น.(หรืออาจมีเพิ่มเติมวันเสาร์หรืออาทิตย์)
 2. เรียนปฏิบัติในโรงเรียน
 3. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ

ขั้นตอนการฝึกงาน

 1. โรงเรียนแจ้งสถานที่ฝึกงานให้นักเรียน ล่วงหน้าก่อน จบภาคเรียนที่โรงเรียน
 2. ออกฝึกงานพร้อมนำเอกสารรายงานตัว และสมุดฝึกงาน นำส่งสถานที่ฝึกงาน
 3. บันทึกรายการฝึกงาน
 4. นำส่งสมุดฝึกงาน หลังจากฝึกงานเรียนร้อย
 5. สอบครั้งสุดท้ายหลังฝึกงานจบ

**โรงพยาบาลในเครือที่โรงเรียนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน**

153a58e03445f237e64a15cda9937741
blogmedia-21768
privileges-logo-03
pyt-logo
WvjG00KFri52121
ดาวน์โหลด (1)
ดาวน์โหลด (1)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
previous arrow
next arrow

ขั้นตอนการรับใบประกาศนียบัตร

ก่อนรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนจะต้องผ่านขั้นตอนเบื้องต้น

 1. นำส่งเอกสารฝึกงาน
 2. รับใบรับรองผลการเรียน หรือใบเกรดการเรียน
 3. รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร

ขั้นตอนการส่งนักศึกษาเข้าสมัครงาน

หลังจากนักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียน จะนำเสนอสถานที่ทำงานที่เปิดรับนักเรียนเข้าทำงานให้แก่นักเรียนทุกคน

 1. โรงเรียนแจ้งสถานประกอบการณ์ที่รับพนักงาน ให้แก่นักเรียน
 2. นักเรียน ยื่นเอกสารสำคัญในการเข้าทำงานให้ประกอบการ ตามระเบียบการของสถานประกอบการนั้นๆ ด้วยตนเอง

รายละเอียดการชำระเงินแต่ละหลักสูตร

จองโคต้าล่วงหน้า 5,000 บาท 
ชำระแรกเข้า ล่วงหน้าก่อนวันมอบตัวนักเรียน *** จ่ายเต็มมีส่วนลด***

- หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร        

- หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
ผ่อนชำระงวดที่ 1 หลังเปิดเทอม 1 เดือน

- หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร         50% ของส่วนที่เหลือ

- หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  50% ของส่วนที่เหลือ
ผ่อนชำระงวดที่ 2 หลังเปิดเทอม 2 เดือน

- หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร        50% ของส่วนที่เหลือ 

- หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  50% ของส่วนที่เหลือ

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

โรงเรียนได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาได้ดังนี้
1. การวัดผลการศึกษาอาจกระทำได้โดยการสอบเก็บคะแนนกลางภาค และการสอบปลายภาคเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หรือการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือทำรายงานตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้

2. การวัดผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ
A Excellent ดีมาก = 4.00
B Fairly Good ดี = 3.00
C Almost Fair พอใช้ = 2.00
D Very Poor ใช้ไม่ได้ = 1.00
F Failed ไม่ผ่าน = 0
ในกรณีที่ใช้วิธีศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในแต่ละวิชา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคในวิชานั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น

สถานภาพ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. ตาย, ลาออก, ถูกถอนจากสภาพนักศึกษา หรือถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเฉพา
3. ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
4. ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรง

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลได้เมื่อ
1. นักศึกษามีการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา
2. ศึกษาครบตามรายวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
4. ฝึกภาคปฏิบัติครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดแต่ละหลักสูตร

สนใจขอสมัครเรียน

นักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร หรือพนักงานผู้ช่วยพยาบาล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ อาจารย์จะช่วยเหลือนักเรียนอย่างรวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง