FB pixel
Skip to content

scholarship application

แบบฟอร์มลงทะเบียนกู้ยืมเรียน

เพื่อยื่นความจำนงค์ขอ ลงทะเบียนกู้ยืมเรียน ในหลักสูตรบริบาล ทั้ง 2 หลักสูตร (ผู้ช่วยเภสัชกร PA และ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA ทั้ง 2 ระบบ คือ ควบคู่ออนไลน์ และภาคปกติ) ทั้งนี้การกรอกแบบฟอร์มเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ก่อนนัดสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเรียน และสมัครเรียน หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้วให้ นักเรียนดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. แจ้งนัดวันเวลา เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน โดยการโทรศัพท์ นัดที่หมายเลข 02-191-2471 เวลา 08:30-17:30 น. จันทร์-เสาร์)
 2. เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันนัดสัมภาษณ์
  1. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมตัวจริง
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประชาชน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 1. มีผลการเรียนที่ดี ไม่จำกัดเกรดการเรียน
 2. มีฐานะยากจน หรือสถานะภาพการเงินไม่ดี
 3. มีความมุ่งมั่น ที่จะตั้งใจเรียนเพื่อสายอาชีพนี้
 4. สุขภาพแข็งแรง

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์ม *

[forminator_form id=”2912″]